OWH

Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców. Stojące im na przeszkodzie lub odbiegające od naszych warunków sprzedaży warunki zamawiającego uznajemy tylko wtedy, gdy jednoznacznie zgadzamy się na ich obowiązywanie. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują także przy wszystkich przyszłych transakcjach z zamawiającym.

Zawarcie umowy

Nasze informacje dotyczące towarów i cen w ciągu procesu zamawiania są niezobowiązujące i niewiążące. Umowy sprzedaży dochodzą do skutku dopiero poprzez pisemne potwierdzenie zlecenia wobec klienta lub poprzez wysyłkę towaru klientowi. Do tego momentu mamy prawo odstąpić od dostawy zaoferowanych towarów w przypadku ich niedostępności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyposażenia, jak również korekty pomyłek i błędów w druku w cennikach, prospektach i ofertach.

Warunki płatności

Do wszystkich cen należy doliczyć obowiązujący w dniu wystawienia rachunku podatek VAT. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, cenę kupna należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Klient automatycznie zalega ze spłatą, jeżeli w ciągu 30 dni po terminie wymagalności i dostępu do rachunku nie uiści zapłaty. Jeżeli data dostępu do rachunku nie jest znana, klient zalega ze spłatą najpóźniej 30 dni po terminie wymagalności i odbiorze świadczenia wzajemnego. Odsetki za zwłokę zostają naliczane w wysokości 8% obecnej stopy procentowej. Po wystąpieniu zwłoki wraz z każdym ponagleniem od nas opłata za monit wynosi 10 euro. Obydwie strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia wyższych lub niższych szkód powstałych wskutek zwłoki.

Zastrzegamy sobie żądanie zapłaty poprzez akredytywę. Kiedy tylko klient zostanie dwukrotnie ponaglony z powodu długu, przyszłe dostawy mogą nastąpić wyłącznie za zapłatą z góry.

Proszę zwrócić uwagę na to, że dostawy dla nowych klientów następują wyłącznie za zapłatą z góry. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej.

Potrącenie / Zatrzymanie

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są stwierdzone prawomocnie lub niepodważalne. Zamawiający jest upoważniony do wykonania prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

Wysyłka

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostawa następuje od ręki na adres podany przez zamawiającego. Informacje dotyczące terminu dostawy są niewiążące, o ile nie został on zagwarantowany pisemnie. Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia wartości zamówienia w przypadku artykułów nie będących na składzie lub wysyłki zamówionych towarów w dostawach częściowych. Rodzaj wysyłki, droga wysyłki i firma wysyłkowa zostają określone przez nas. Koszty przewozu zasadniczo ponosi zamawiający.

Jeżeli towar zostanie przesłany na życzenie zamawiającego, w momencie wysłania go do zamawiającego, najpóźniej w momencie przekazania go firmie transportującej, ryzyko związane z przypadkowym upadkiem lub przypadkowym pogorszeniem towaru przechodzi na zamawiającego. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy wysyłka towaru następuje w miejscu wykonania zobowiązania, czy tego, kto ponosi koszty przewozu.

Klient powinien wskazać oczywiste, jak również w pojedynczych przypadkach stwierdzone szkody na opakowaniu przesyłki, względnie widoczne na zewnątrz szkody spedytorowi lub przewoźnikowi przy przekazaniu przesyłki. Za towary i paczki, które docierają do zamawiającego uszkodzone w widoczny sposób, odpowiedzialność zostanie przejęta tylko wtedy, gdy podczas przekazania zostanie pisemnie odnotowane na dokumencie dostawy przewoźnika „przesyłka uszkodzona, towar odebrany z zastrzeżeniem“ lub coś podobnego.

Zagranica

Koszty dostawy za granicę ponosi zawsze adresat. Dostawy następują wyłącznie za zapłatą z góry.

Zastrzeżenie własności

Dostarczane artykuły pozostają naszą własnością do czasu całkowitej zapłaty wszystkich zobowiązań z umowy dostawy. Obowiązuje to także dla wszystkich przyszłych dostaw, także wtedy, gdy nie zawsze jednoznacznie się na to powołujemy. Jeżeli klient narusza obowiązki wynikające z umowy (szczególnie obowiązek zapłaty), jesteśmy uprawnieni do zażądania towaru zastrzeżonego, również bez wyznaczenia terminu.

Klient jest uprawniony do ponownej sprzedaży towaru zastrzeżonego w normalnym ruchu handlowym. Roszczenia wobec nabywcy z ponownej sprzedaży klient przekazuje już nam w wysokości uzgodnionej na fakturze kwoty końcowej (łącznie z podatkiem VAT). Klient jest upoważniony do ściągania przekazanych roszczeń aż do odwołania. Klient przekazuje nam  niezwłocznie zapłatę z przekazanych roszczeń do wysokości zapewnionych roszczeń. W przypadku wystąpienia ważnego powodu (n.p. zwłoka w płatności, otwarcie postępowania dotyczącego niewypłacalności) jesteśmy uprawnieni do cofnięcia upoważnienia klienta. Klient musi w takim przypadku wydać, względnie przekazać nam wszystkie informacje i dokumenty konieczne do prawnego ściągania przekazanych roszczeń.

Gwarancja

Prawa gwarancyjne klienta zakładają, że według § 377 Ustawy o bankach hipotecznych niedopełnienie przez niego obowiązków sprawdzenia i zakwestionowania towarów jest zgodne z przepisami. Stosowny termin wynosi 5 dni.

Roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu po 12 miesiącach od dostawy. Przed ewentualnym odesłaniem towaru należy zażądać naszej zgody.
Jeżeli pomimo całej włożonej staranności dostarczony towar zawiera wadę, o której poinformowano w momencie przejścia ryzyka, naprawimy ją według własnego uznania lub dostarczymy towar zastępczy „z zastrzeżeniem terminowej reklamacji z tytułu wad“. Należy zawsze podać nam stosowny termin późniejszego wykonania.

Jeżeli późniejsze wykonanie nie powiedzie się, klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny kupna. Nieudane późniejsze wykonanie następuje dopiero po drugiej bezskutecznej próbie.

Roszczenia gwarancyjne powstają nie tylko przy nieznacznym odstępie od uzgodnionej jakości, przy tylko nieznacznym pogorszeniu przydatności, przy naturalnym zużyciu się lub zużyciu przy szkodach, które powstają po przejściu ryzyka na skutek błędnego lub niestarannego działania, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich środków operacyjnych lub na podstawie szczególnych zewnętrznych oddziaływań. Jeżeli klient lub osoby trzecie dokonają nieodpowiednich zmian, nie powstają ze względu na nie i na ich skutki również żadne roszczenia gwarancyjne.

Roszczenia klienta mające na celu późniejsze wykonanie wymaganych nakładów, w szczególności kosztów transportu, infrastruktury, pracy i materiałów są wykluczone, o ile nakłady wzrastają, ponieważ dostarczony towar jest później przewożony w inne miejsce niż oddział klienta, chyba że przewiezienie jest zgodne z przeznaczeniem użytkowania.

Prawo zamawiającego do dochodzenia roszczeń od nas istnieje tylko wtedy, gdy zamawiający nie zawarł ze swoim klientem żadnej umowy dotyczącej prawnie obowiązujących roszczeń gwarancyjnych.

Odpowiedzialność cywilna

Zgodnie z postanowieniami prawnymi odpowiadamy w przypadkach zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania, również przez przedstawicieli lub osoby wykonujące nasze zobowiązania. Poza tym odpowiadamy tylko zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt, z powodu narażenia życia, zdrowia lub obrażeń ciała, lub z powodu zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umowy. Odpowiedzialność za naruszenie istotnych obowiązków umowy jest jednak ograniczona do typowych dla umów, przewidywalnych szkód. Odpowiedzialność za podstępne przemilczenie wady lub przejęcie gwarancji jakości przedmiotu dostawy pozostaje niezmieniona.

Regulacje wymienione w powyższym akapicie obowiązują dla wszystkich roszczeń o odszkodowanie, a więc podstawa prawna pozostaje taka sama, w szczególności w sprawie braków, naruszenia obowiązków wynikających z zobowiązań lub niedozwolonego działania. Obowiązuje ona także odnośnie roszczenia o zwrot daremnych nakładów.

Ochrona danych

Dane pobierane w ramach zawierania umowy są przez nas pobierane, przetwarzane i wykorzystywane do realizacji wynikających z umowy obowiązków      zgodnie z Federalną ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o ochronie danych uzyskanych w ramach usług teleinformatycznych. Dane te mogą również zostać przekazane starannie wyszukanym przedsiębiorstwom w celu ewentualnego sprawdzenia zdolności kredytowej, zgodnie z § 11 Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

Prawo właściwe

Niniejsza umowa i całkowite stosunki prawne stron umowy podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy są lub zostaną pozbawione mocy prawnej, lub zawierają luki, to obowiązują regulacje prawne; pozostałe postanowienia pozostają niezmienione.